จภ.7 (นพ.) บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมตรวจประเมินการอนุญาตนำเข้าสินค้าตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ

  1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธานี ศิริพันธุ์ ผจภ.7 (นพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.7 (นพ.) บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมตรวจประเมินการอนุญาตนำเข้าสินค้าตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 80 วรรคสอง ของคณะทำงานจัดทำความเห็นฯ ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 4195/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และจัดทำความเห็นประกอบการอนุญาตนำเข้าสินค้าตามทางอื่นของผู้ยื่นคำขอทั้ง 2 ราย 2 ทางลาด/ช่องทาง ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ให้แก้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นชอบในการอนุมัติให้ผ่อนผันใช้ช่องทางเข้ามา ในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าได้ เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่:30 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom

แกลเลอรี่