แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบสำรวจนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับบริการด้านต่าง ๆ ของภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้อย่างเหมาะสมในอนาคตต่อไป

 

 

วันที่:28 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 62

ข้อมูลโดย: admin nakhonphanom